Skip to content

Akreditácia ISO, CE certifikácia, REACH

Čo je to ISO akreditácia?

Akreditácia je uznanie certifikačného orgánu na uskutočňovanie certifikácií podľa jednotlivých noriem. V každej krajine existuje akreditačný úrad, ktorý po splnení daných kritérií, udeľuje tieto akreditácie. Kritériá pre udelenie ISO akreditácií sú taktiež stanovené medzinárodnými normami. Náš výrobný sklad v Kouřimi je momentálne certifikovaný podľa ČSN EN ISO 9001:2009 (Manažment kvality) a ČSN EN ISO 14001:2005 (Environmentálny manažment) a v najbližšom čase dôjde k certifikácii i podľa ČSN EN ISO 18001 (Manažment bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Čo je to CE značenie?

Vo svojej súčasnej podobe sa CE značenie objavuje na výrobkoch od roku 1995. Udeľuje sa na výrobky s ktorými sa obchoduje v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, teda medzi 27 členskými štátmi EU a 3 štátmi Európskeho združenia voľného obchodu. Cieľom je umožniť voľný pohyb tovaru na európskom trhu. 

Podľa CPR (Construction Products Regulation) nie je, od 1.7.2013, možné na európsky trh umiestniť žiadny produkt, vyrobený a dodaný v súlade s harmonizovanými európskymi normami (hEN), bez toho aby na ňom bola CE značka. Nevyhnutnou podmienkou pre označenie CE je “Prehlásenie o parametroch DoP“ (Declaration of performance - DOP)

Čo je to Prehlásenie o parametroch?

Prehlásenie o parametroch uvádza vlastnosti daného stavebného výrobku - konkrétne úrovne vo vzťahu k základným charakteristikám výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou (V prípade asfaltu  je to harmonizovaná norma – hEN). Kópia prehlásenia sa poskytuje príjemcovi na vyžiadanie v tlačenej či elektronickej podobe v jazyku krajiny, kde je výrobok dodávaný na trh.

Existujú výnimky, kedy výrobca nevydáva „prehlásenie o parametroch“ a neoznačuje výrobok CE – napr. nesériový výrobok zabudovaný firmou v konkrétnej jedinej stavbe.

Čo je to REACH?

REACH (Registrácia, Evaluácia - Hodnotenie, Autorizácia - Povoľovanie a obmedzovanie CHemických látok) je skratka pre chemickú politiku Európskej únie. Jej zámerom je zvýšiť ochranu ľudského zdravia a životného prostredia pri zachovaní zdravého konkurenčného prostredia na trhu. Nariadenie z 1. júna 2007 sa týka látok vyrábaných v EU alebo dovážených do EU v množstve väčšom, než 1 tona ročne. Za registráciu látok sú zodpovední ich výrobcovia a dovozcovia.

V divízii Total Bitumen sme plne presvedčení o nutnosti implementácie tohto nariadenia a vyčlenili sme v rámci skupiny dostatočné ľudské a finančné zdroje, aby sme tak učinili.