Skip to content

Čo je to asfalt

Ropný asfalt je termoplastický výrobok, ktorého správanie a konzistencia sú výrazne závislé od teploty, pričom za bežných ročných teplôt v strednej Európe, je asfalt v pevnom stave. Pri zahriatí na teplotu vyššiu než 120 °C, je možné bežný cestný asfalt prečerpávať, prepravovať a používať. Z viac než 1300 celosvetovo známych druhov ropy je len 10 % vhodných na výrobu asfaltu podľa európskych noriem.  

Či už čistý asfalt alebo asfalt modifikovaný, fluxovaný či emulgovaný - jeho adhézne, kohézne a elastické vlastnosti, vodná nepriepustnosť, spracovateľnosť, trvanlivosť, cena aj jeho reologické charakteristiky z neho činia ideálny materiál pre cestné staviteľstvo a priemyslové využitie (stavebníctvo, automobilový priemysel, prípravky pre domácnosť...)

Ropa je prírodný materiál vznikajúci pomalým rozkladom morských živočíchov. Asfalt vzniká pri spracovaní vybraných druhov ropy v rafinériách, zmiešaním najťažších frakcií (bitúmenová báza). Tieto frakcie sú výsledkom procesu atmosférickej a vákuovej destilácie. Niektoré špeciálne postupy spracovania nie sú k dispozícii vo všetkých rafinériách. Všetky rafinérie však majú k dispozícii destilačné jednotky. 

Spracovanie určitých asfaltických báz pomocou rozpúšťadla (skvapalnených plynov), známe ako odasfaltovanie, umožňuje oddeliť rafinát (ľahký podiel odstránený pomocou rozpúšťadla) od deasfaltovaného zvyšku, ktorý môže byť použitý pri výrobe určitých asfaltov určených na špeciálne využitie. Prefukovanie prúdom vzduchu (tepelná alebo katalytická oxidácia určitých asfaltických báz) umožňuje získať asfalty s upravenými vlastnosťami, ktoré sú určené na priemyselné použitie.