Právne oznámenie - TOTAL SK

Právne oznámenie

Toto právne upozornenie sa vzťahuje na celý obsah týchto webových stránok. Pred návštevou a užívaním týchto stránok si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky. Používaním týchto stránok súhlasíte s týmito podmienkami, či už sa u nás zaregistrujete alebo nie.

Úvodne ustanovenia

Stránka www.total.sk je prevádzkovaná spoločnosťou TOTAL SLOVENSKO s.r.o. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02  Bratislava, IČO: 35 877 766, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdi Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30876/B (ďalej len "spoločnosť Total SR") s cieľom informovať verejnosť o produktoch a službách, ktoré ponúka predovšetkým prostredníctvom svojej siete obchodných zástupcov. Stránka je určená výhradne pre osobné nekomerčné využitie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Napriek tomu že, sa venuje maximálna starostlivosť o presnosť a aktuálnosť stránky, informácie na stránke majú len všeobecný charakter, môžu byť bez ďalšieho menené a spoločnosť Total SR nezaväzujú. Údaje vzťahujúce sa k jednotlivým produktom majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie kúpnej ani inej zmluvy. V záujme trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Total SR vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho modifikovať obsah k popisovaným produktom a špecifikáciám predstavovaným na týchto stránkach. Spoločnosť Total SR nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo omyly. Bližšie informácie o sortimente, technickej špecifikácii produktov, cenách, dodacích termínoch je možné získať na vyžiadanie u obchodných zástupcov Total SR.

Táto stránka a jej jednotlivé súčasti požívajú ochranu podľa predpisov v oblasti práva duševného vlastníctva, resp. priemyselného vlastníctva a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek nakladanie so stránkou alebo jej obsahom vykonané v rozpore s jej účelom, a to bez ohľadu na spôsob alebo formu (najmä kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, upravovanie celej stránky, jej jednotlivých častí alebo zdrojového kódu), je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Total SR zakázané.

Duševné vlastníctvo

Autorské práva

Všetky informácie na tomto webovom serveri (dokumenty na stránkach a všetky prvky vytvorené pre tieto stránky) sú majetkom spoločnosti Total SR a riadi sa zákonmi o autorských právach platnými v okamihu zverejnenia na tomto webovom serveri. Kópie dokumentov zverejnených na týchto stránkach môžu byť zhotovované len ako informatívne, určené výhradne na súkromné účely. Pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva, žiadnej osobe nie je poskytnutá iná licencie alebo iné právo ako právo prezerať si tieto stránky. Rozmnožovanie dokumentov z týchto stránok je možné iba pre informáciu a pre osobné, súkromné použitie. Vytváranie a používanie kópií na iné účely je výslovne zakázané.

Chránené názvy

Všetky firemné názvy, logá a ochrannou známkou® a obchodné značkou TM označené produkty uvedené na týchto stránkach patria skupine Total a nemôžu byť použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Total SR.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Total SR rešpektuje súkromie používateľov týchto stránok. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi spoločnosť Total SR garantuje používateľom ochranu poskytnutých osobných údajov. Spoločnosť Total SR nezhromažďuje ani nijakým spôsobom nespracováva osobné údaje používateľov týchto stránok bez ich súhlasu udeleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Údaje dobrovoľne poskytnuté sú spracovávané iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. 

Internet

Prezeranie týchto stránok predpokladá znalosť charakteristík výpočtovej techniky a internetu a oboznámenie sa s rizikami spojenými s ich používaním. Každý užívateľ by mal urobiť opatrenia na ochranu svojich dát, prístupových údajov k účtom a programového vybavenia. Prezeranie týchto stránok, ako aj ďalších stránok, na ktoré môžu odkazovať, je na vlastné riziko a zodpovednosť užívateľa. Spoločnosť Total SR ani členovia jej obchodnej siete nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknutú pripojením sa na stránku, jej prehliadaním, nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou, a to bez ohľadu na ich príčinu. Spoločnosť Total SR nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú použitím informácií tu zverejnených ani nástrojov tu ponúkaných na stiahnutie.

Cookies

Tieto stránky používajú dočasné textové súbory "cookies", ktoré sa uložia na pevnom disku počítača užívateľa. Súbory cookies ukladajú informácie o jedinečnom ID počítača užívateľa, vďaka čomu sa pri opakovanom použití stránok niektoré údaje môžu vyplniť automaticky. Súbory cookies ďalej ukladajú informácie o preferenciách a nastaveniach užívateľa, ktoré nám umožňujú pri opakovanom použití stránok prinášať ponuky prispôsobené na základe predchádzajúceho použitia stránok.  Súbory cookies tiež spracúvajú štatistické informácie o použití stránok  napr. počítajú počet užívateľov stránok a ich jednotlivých častí. Webový server dokáže pomocou súborov cookies získať uložené informácie o používaní stránok. Tieto informácie nebudú obsahovať osobné údaje užívateľa. Vďaka týmto informáciám môžeme naše stránky neustále zlepšovať a prinášať užívateľom individualizované informácie o našich produktoch a službách. Užívateľ stránok môže odmietnuť uloženie a použitie súborov cookies nastavením internetového prehliadača vo svojom počítači. Tieto súbory je možné tiež z pevného disku počítača kedykoľvek odstrániť.

Copyright © 2014 TOTAL SLOVENSKO s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

?? ?? ??
 
 
 
 
X

Tieto stránky používajú súbory cookie.

Pokračovaním prezerania týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré nám umožňujú poskytnúť vám optimálnu službu a individualizovaný obsah.

Viac informácií.